Fundación
L. MONTEAGUDO

A Fundación L. Monteagudo foi constituída en escritura pública outorgada en Santiago de Compostela (A Coruña) o 17 de outubro de 2013 por D. Luis Monteagudo García. O 30 de abril de 2014 foi clasificada de Interese Cultural (DOG núm. 100 do 27 de maio), adscribíndoa ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e o 9 de xuño de 2014 foi declarada de Interese Galego (DOG núm. 116 do 19 de xuño), pasando a figurar no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección cultura, dende o 25 de xuño de 2014 co núm. 2014/7.
 

Segundo consta no artigo 5 dos seus estatutos, a Fundación persigue os seguintes fins:
 

  • A investigación e os estudos de Prehistoria, Historia e Filoloxía de Galicia e, en especial, a publicación da documentación dos numerosos apuntamentos, fichas, notas, debuxos, cadernos, diarios, casetes, escritos e traballos persoais do fundador Luis Monteagudo, que estean sen publicar no tempo do seu falecemento.

  • A defensa, conservación, posta en valor e divulgación do Patrimonio Cultural Galego.

PATRONATO DA FUNDACIÓN:

PRESIDENTE:
Alfredo Erias Martínez

VICEPRESIDENTE:
José María Veiga Ferreira

SECRETARIO:
Alberto López Fernández

Domicilio fiscal:
Avd. Jesús García Naveira 16 – 3º esq.
15300 – Betanzos (A Coruña)

Sede: Rúa dos Ferradores nº 29, 1º,
15300 Betanzos
(A Coruña)

PARA CONSULTA OU VISITAS NA SEDE:
faranse baixo cita previa, chamando ó telf.
634 484 624 ou escribindo un e-mail a secretario@fundacionlmonteagudo.com